I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 
ปูนซีเมนต์มอริเชียสที่ใช้สำหรับงานตรวจสอบภายในและอาคารที่อยู่เหนือระดับดินเช่นเพลงสวดมนต์หรือบล็อกบล็อค (แต่ไม่รวมถึงระยะฐานเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะมักจะ
ได้ขึ้นทั้ง ยังคงความงามตามาตรฐานมอก. 598-2547 ปูนซีเมนต์น้ำตาล (ชนิด 50)

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน