I MATERIAL CO.,LTD.

I Material co.,ltd.

บัวแดงเอ็กซ์ตร้า

ปูนซีเมนต์ ก่อ | ฉาบ| เท | โครงสร้าง | หล่อ บัวแดง เอ็กซ์ตร้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ป็นปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ประเภท I ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม I-2555 และมาตรฐาน ASTM C 150 Type I ของประเทศสหรัฐอเมริกาเหมาะกับงานคอนกรีตขนาดใหญ่ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรงและความคงทนถาวร งานคอนกรีตที่ต้องการการถอดแบบเร็ว และงานหล่อขึ้นรูปประเภทต่างๆ เช่น งานคอนกรีตบล็อก หล่อเสาสำเร็จรูป งานหล่อท่ออัดแรง งานหล่อท่อระบายน้ำ เป็นต้น 

อ่านต่อ